Nghi thức cúng cố TT. Thích Tâm Khanh, nguyên Trưởng Ban Điều hành Hội cựu Tăng, Ni sinh khóa III CCPHVN (1993 - 1997)

15/07/2019 8:18

Chủ lễ xướng:

         Pháp hữu lễ phục trang nghiêm, 

Chí thành dâng hương tưởng niệm.

 

TÁN:

Hương trầm vừa mới đốt

Pháp giới đã được xông

Xin đại chúng một lòng

Nguyện thành tâm tưởng niệm.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát (3 lần) 

 

VỊNH KHAI DIÊN:

Cao cấp trường xưa khóa thứ ba 

Tình huynh nghĩa đệ thật chan hòa

Tỏa hương đạo hạnh cho nhân thế

Một sớm chia tay thật xót xa.

Nam mô Vân lai tập  Bồ tát (3 lần) 

 

 THỈNH GIÁC LINH: 

Phụng Thỉnh Giác linh giáng phó đạo tràng chứng minh công đức, hương hoa Thịnh hương hoa phụng thỉnh. 

 

1/ Nhất tâm phụng thỉnh: 

Sài Gòn phát tích

Đầu Phật Liên Hoa

Đạo tâm một sớm nở hoa

Giới hạnh mấy thu trưởng dưỡng. 

Hôm nay pháp tịch phụng vì nối  dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 42, huý thượng Tâm hạ Khanh, tự Hạnh nguyện, hiệu Giác Pháp Thượng toạ Giác linh liên đài tọa hạ. 

 

Duy nguyện: 

Lư vàng vừa bén, khói trắng bay xa,

Nguyện giác linh quang giáng linh tòa,

Xin từ mẫn chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh.

 

2/ Nhất tâm phụng thỉnh: 

Trường Vạn Hạnh trau dồi kinh sử

Báo Giác Ngộ mài miệt luyện văn

Trong giữ phẩm chất thiền tăng

Ngoài hiện đạo phong hoằng pháp. 

Hôm nay pháp tịch Phụng vì nối  dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 42, huý thượng Tâm hạ Khanh, tự Hạnh nguyện, hiệu Giác Pháp Thượng toạ Giác linh liên đài tọa hạ. 

Duy nguyện:

Pháp diên thanh tịnh,

Nghi trượng trang nghiêm,

Tăng Ni một dạ quan chiêm,

Thiện tín đôi lần bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh.

 

3/ Nhất tâm phụng thỉnh: 

Đài Loan xuất dương du học

Mỹ quốc trụ tích hoằng khai

Lập nguyện dựng nhà Như Lai

Thiền tự Tĩnh Tâm khai sáng. 

Hôm nay pháp tịch  phụng vì nối  dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 42, huý thượng Tâm hạ Khanh, tự Hạnh nguyện, hiệu Giác Pháp Thượng toạ Giác linh liên đài tọa hạ. 

Duy nguyện: 

Ba lần phụng thỉnh 

Mấy lượt hương xông

Cả thảy đại chúng cầu mong

Nguyện giác linh sư an toạ

Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh 

Nam mô Đăng bảo toạ Bồ tát (3 lần)

 

KỆ TRÀ: 

Trà mời một tách tâm giao

Bốn năm Vạn Hạnh biết bao nhiêu tình

Tiễn người trọn kiếp nhân sinh

Dặm ngoài tự tại một mình thong dong. 

Sơ hiến trà 

Cúi lễ Giác linh Pháp hữu

Nam mô Cam lộ vương Bồ tát (3 lần) 

Tái hiến trà 

Cúi lễ Giác linh Pháp hữu. 

 

Kệ trà:

Hoa Kỳ trời phương ấy

Việt Nam đất quê này

Chén trà ngày chung thất

Tiễn người về Phương Tây

Tam hiến trà 

Cúi lễ Giác linh Pháp hữu

 

Nam mô A Di Đà Phật  

Phục nguyện:

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi

Ta bà xả báo một đời,

Phật quốc nở hoa chín phẩm!

Kính nguyện phụng vì nối dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 42, huý thượng Tâm hạ Khanh, tự Hạnh nguyện, hiệu Giác Pháp Thượng toạ Giác linh. 

Nguyện giác linh

Xả năm ấm sáu trần

Chứng ba minh bốn trí

Sen vàng nâng gót

Tự tại vân du,

Không quên nguyện lực 

Trở lại trần gian

Thắp sáng đào vàng

Nêu cao tổ nghiệp.

 

Phổ nguyện:

Đồng tu Tam  học

Đồng thể từ bi

Đồng niệm A Di

Đồng Thành Phật đạo

Đại chúng hoà:

Nam mô A Di Đà Phật. 

 

Sài gòn 08/06 Kỷ hợi

Trí Chơn, Viên Giáo phụng soạn

 


Tin Tức Liên Quan