TÌNH DÂN TỘC

19/10/2020 4:03

Quý thay con Lạc Cháu Hồng,

Tinh thần dân tộc, thật không ai tày.

Khi hoạn nạn đều chung tay,

Góp công góp của, tỏ bày cùng nhau.

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào,

Con dân nước Việt ai nào dám quên.

Từng nhóm đứng ra góp quyên,

Về Trung cứu trợ, chở chuyên bao tình.

Miễn sao giúp đỡ dân mình,

Qua cơn hoạn nạn, vững tin chống chèo.

Miền Trung đa số dân nghèo,

Khí hậu khắc nghiệt, cheo leo núi đồi

Về Trung cứu trợ bạn ơi !

Dân chúng vùng lũ bao người chờ mong.

Chung tay, chung góp tấm lòng,

Cho tình dân tộc, mặn lòng thêm lên.

 

 Thích Nữ Như Minh

(Trụ trì chùa Tây Linh-Huế) 


Tin Tức Liên Quan