Đôi bờ mộng thực

7/12/2020 10:24


Giữa thu bước nhẹ lối mòn 
Ráng chiều dẫu đã nắng còn luyến lưu
Người về trong cuộc phù hư 

Gót hài để lại dấu từ bi tâm.
Nụ cười vô thượng thậm thâm
Giọt buồn vô lượng thăng trầm cõi mây

Vô thường - cuộc hẹn chiều nay

Đôi bờ mộng thực

Ngộ thay kiếp người! 

 

Trí Chơn

 


Tin Tức Liên Quan