Ngoại quan

Giờ Tham Vấn Trong Khoá Thiền Chánh Niệm Tại Diên Quang
Giờ Tham Vấn Trong Khoá Thiền Chánh Niệm Tại Diên Quang

Đầu giờ chiều, sau 30 phút ngồi thiền, hành giả tập trung về giảng đường tham dự giờ tham vấn, Thầy Thích Trí Chơn và Thầy Thích Tâm Quán hướng dẫn, giải thích cho Thiền sinh các vấn đề xung quanh nội dung thiền tập.

>>> Xem thêm
Back to top