Ngoại quan

Thầy Viện chủ đãnh lễ, thăm viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Thầy Viện chủ đãnh lễ, thăm viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Ngày 04/08/2017, Thầy Viện chủ sang Trung tâm Làng Mai Quốc tế - Thái Lan thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai, tháp tùng Thầy có Đại đức Thích Quảng Thức - Quản chúng Tu viện.

>>> Xem thêm
Back to top