Tin Pháp đường

Nhận Thức Luận Phật Giáo Và Khoa Học
Nhận Thức Luận Phật Giáo Và Khoa Học

Ý nghĩa của việc thiền định thông qua đề mục “Quán niệm hơi thở” như là cách giúp chúng ta cột tâm vào một tưởng nhất định, là lộ trình hướng tới an tịnh toàn thân hơi thở (thiền chỉ). Từ đó để thực hành quán chiếu danh - sắc chơn đế, để thấy rõ tánh như thật của vạn hữu (thiền quán). Đây là một lộ trình tu tập rất khoa học mà

>>> Xem thêm
Back to top