Các Con Đã Tiếp Nối Được Bao Nhiêu Phần Trăm Của Thầy!

13/06/2024 1:43

    Sự kiện Đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa là bài học nhiệm mầu mang nhiều ý nghĩa lớn cho cuộc đời. Ngài được giác ngộ là nhờ chứng nghiệm duyên khởi, trở thành vị Thầy soi đường dẫn dắt chúng sinh đến bờ giải thoát. Thế Tôn dạy, muốn đi trên con đường thánh thì phải học thánh giáo và thường xuyên yết kiến thánh nhân, chân nhân. Nhờ Quý Ngài khai ngộ phá vỡ khối si mê tiếp nhận diệu pháp mà tỏ lối về. Chúng con may mắn khi có Tam Bảo để tôn thờ, có minh sư soi sáng hướng dẫn tu tập từng ngày để bước đến phương trời cao rộng. Mỗi khi được hầu trà bên Thầy cũng là lúc được Thầy dạy bảo pháp tu.


    Từ buổi sơ cơ, con đường tu tập chưa rõ, tâm chưa sáng, ý chưa trong, tri giác hay sai lầm nên chưa thấy rõ giá trị cốt lõi của công phu tu tập. Có thể ban đầu vì một lý tưởng xa vời hay cảm bội một bậc tôn đức nào đó mà ta quy hướng nhất tâm vào đạo. Rồi từng ngày được xông ướp giáo pháp, giới luật. Nhờ vậy mà tự thân được nếm trải hương vị giáo pháp. Pháp của Đức Phật là một thực thể sống động có hành trì mới có kết quả, đến với đạo Phật là để thấy, thấy rồi tu, tu rồi mới có an lạc hạnh phúc. Thầy khuyên các con cố gắng tu hành vun bồi gốc rễ đủ ngày đủ tháng hoa sẽ nở, nhiệt tâm, tinh cần công phu hạ thủ phước đức tự tăng. Đường đạo khúc khuỷu khó đi các bậc Tổ sư ngày xưa vẫn đi và đến đích, các bậc Thầy đương thời cũng vân du đó đây với bổn tâm ngời sáng mang giáo lý Phật đà trao truyền đến người hữu duyên.


    Ngẫm nghĩ lại mình thấy có lỗi với tiền nhân khi chí đạo chưa thành mà đôi khi chùn bước phụng sự, khó khăn một chút mà đã nản lòng, thị phi vài câu tâm đau sầu khổ. Tổ Quy Sơn dạy: “Người kia đã là đấng trượng phu thì tại sao ta không thể” Lời dạy này chính là niềm khích lệ lớn lao giúp con lấy lại chí nguyện, thấy được hạt minh châu trong chéo áo của mình. Thế nên thường xem các pháp thử của thế gian là cơ hội để mình trưởng thành trong ngôi nhà giáo pháp. Nhìn lại mình để thấy mình đã tiếp nối con đường của tiền nhân bao nhiêu mà cố gắng kham nhẫn vượt qua những roi đòn của cuộc đời.

Tuệ Khai

Tin Tức Liên Quan